რეიტინგი: 0 / 5

ვარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურიავარსკვლავი არააქტიურია
 

OSP Real Homes was developed with extreme focus on typography and we believe it provides the most comprehensive content presentation capability. Headings, text, links, tables, images, everything was designed with high level of refinement. Let's take a look.

1. Heading

This is an H1 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H2 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H3 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H4 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H5 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H6 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

 

2. Text styles

Preformatted text (<pre> tag)

 div.grid-layout2 div.grid-col {
 float: left;
 width: 49.95%;
}
div.grid-layout3 div.grid-col {
float: left;
width: 33.3%;
}

Quote text (<blockquote> tag)

You can us this style to quote somebody's speech, idea or a fragment from some book, articles, etc. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <blockquote>This is your quote</blockquote>


Highlighted Text

You can use this style to highlight important words and / or keyword expression in search result page. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <span class="highlight">This is the text to be highlighted.</span>

Highlighted Text on mouse over

You can use this style to highlight important text block on mouse over. Just roll mouse over this text block to see how it's highlighted.

Usage: <div class="box-highlight">This is the text to be highlighted.</div>

You can use this style to highlight important text block on mouse over. Just roll mouse over this text block to see how it's highlighted.

Usage: <div class="box-highlight">This is the text to be highlighted.</div>

Alert Text

You can use this style for alert or warning text paragraph requiring user's attention. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-alert">This is text that requires user's attentions.</p>

Info Text

You can use this style for regular information text paragraph that does not require much user's attentions. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-info">This is your d text.</p>

Download Text

You can use this style for information text paragraph related to download process. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-download">This is download related text.</p>

Tip Text

You can use this style for useful information like tips, hint or help text. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-tip">This is yourtip hint or help text.</p>

Comment Text

You can use this style for comment text paragraph. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-comment">This is your comment text.</p>

Attachment Text

You can use this style for information text paragraph related to attachment file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-attachment">This is your attachment related text.</p>

Video Text

You can use this style for description text paragraph that related to video file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-video">This is your video related text.</p>

Audio Text

You can use this style for description text paragraph related to audio file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

 

3. Table Styles

Basic example

For basic styling—light padding and only horizontal dividers—add the base class .table to any <table>. It may seem super redundant, but given the widespread use of tables for other plugins like calendars and date pickers, we've opted to isolate our custom table styles.

Optional table caption.
#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table">
 ...
</table>

Striped rows

Use .table-striped to add zebra-striping to any table row within the <tbody>.

Cross-browser compatibility

Striped tables are styled via the :nth-child CSS selector, which is not available in Internet Explorer 8.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-striped">
 ...
</table>

Bordered table

Add .table-bordered for borders on all sides of the table and cells.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-bordered">
 ...
</table>

Hover rows

Add .table-hover to enable a hover state on table rows within a <tbody>.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-hover">
 ...
</table>

Condensed table

Add .table-condensed to make tables more compact by cutting cell padding in half.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-condensed">
 ...
</table>

Contextual classes

Use contextual classes to color table rows or individual cells.

ClassDescription
.active Applies the hover color to a particular row or cell
.success Indicates a successful or positive action
.info Indicates a neutral informative change or action
.warning Indicates a warning that might need attention
.danger Indicates a dangerous or potentially negative action
#Column headingColumn headingColumn heading
1 Column content Column content Column content
2 Column content Column content Column content
3 Column content Column content Column content
4 Column content Column content Column content
5 Column content Column content Column content
6 Column content Column content Column content
7 Column content Column content Column content
8 Column content Column content Column content
9 Column content Column content Column content
<!-- On rows -->
<tr class="active">...</tr>
<tr class="success">...</tr>
<tr class="warning">...</tr>
<tr class="danger">...</tr>
<tr class="info">...</tr>

<!-- On cells (`td` or `th`) -->
<tr>
 <td class="active">...</td>
 <td class="success">...</td>
 <td class="warning">...</td>
 <td class="danger">...</td>
 <td class="info">...</td>
</tr>
Responsive tables

Create responsive tables by wrapping any .table in .table-responsive to make them scroll horizontally on small devices (under 768px). When viewing on anything larger than 768px wide, you will not see any difference in these tables.

Vertical clipping/truncation

Responsive tables make use of overflow-y: hidden, which clips off any content that goes beyond the bottom or top edges of the table. In particular, this can clip off dropdown menus and other third-party widgets.

Firefox and fieldsets

Firefox has some awkward fieldset styling involving width that interferes with the responsive table. This cannot be overriden without a Firefox-specific hack that we don't provide in OSP Real Homes:

@-moz-document url-prefix() {
 fieldset { display: table-cell; }
}
#Table headingTable headingTable headingTable headingTable headingTable heading
1 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
2 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
3 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
#Table headingTable headingTable headingTable headingTable headingTable heading
1 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
2 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
3 Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell Table cell
<div class="table-responsive">
 <table class="table">
  ...
 </table>
</div>

 

4. Lists

Unordered

A list of items in which the order does not explicitly matter.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consectetur adipiscing elit
 • Integer molestie lorem at massa
 • Facilisis in pretium nisl aliquet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Aenean sit amet erat nunc
 • Eget porttitor lorem
<ul>
 <li>...</li>
</ul>

Ordered

A list of items in which the order does explicitly matter.

 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consectetur adipiscing elit
 3. Integer molestie lorem at massa
 4. Facilisis in pretium nisl aliquet
 5. Nulla volutpat aliquam velit
 6. Faucibus porta lacus fringilla vel
 7. Aenean sit amet erat nunc
 8. Eget porttitor lorem

 

<ol>
 <li>...</li>
</ol>

 

5. Buttons

Use any of the available button classes to quickly create a styled button.

 
<!-- Standard button -->
<button type="button" class="btn btn-default">Default</button>

<!-- Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons -->
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>

<!-- Indicates a successful or positive action -->
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>

<!-- Contextual button for informational alert messages -->
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>

<!-- Indicates caution should be taken with this action -->
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>

<!-- Indicates a dangerous or potentially negative action -->
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>

<!-- Deemphasize a button by making it look like a link while maintaining button behavior -->
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>

6. Labels

Add any of the below mentioned modifier classes to change the appearance of a label.

Default Primary Success Info Warning Danger
 
<span class="label label-default">Default</span>
<span class="label label-primary">Primary</span>
<span class="label label-success">Success</span>
<span class="label label-info">Info</span>
<span class="label label-warning">Warning</span>
<span class="label label-danger">Danger</span>

Easily highlight new or unread items by adding a <span class="badge"> to links, navs, and more.

Inbox 42

 
<a href="#">Inbox <span class="badge">42</span></a>

<button class="btn btn-primary" type="button">
 Messages <span class="badge">4</span>
</button>
Self collapsing

When there are no new or unread items, badges will simply collapse (via CSS's :empty selector) provided no content exists within.

Cross-browser compatibility

Badges won't self collapse in Internet Explorer 8 because it lacks support for the :empty selector.

Adapts to active nav states

Built-in styles are included for placing badges in active states in pill navigations.

<ul class="nav nav-pills" role="tablist">
 <li role="presentation" class="active"><a href="#">Home <span class="badge">42</span></a></li>
 <li role="presentation"><a href="#">Profile</a></li>
 <li role="presentation"><a href="#">Messages <span class="badge">3</span></a></li>
</ul>
შესვლა

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me